KRAJINSKA ZASNOVA KRASA

strokovne podlage za usmeritev razvoja in varstva prostora

O projektu Novice Kontakt
Krajinska zasnova obravnava Kras, kamnito planoto med Tržaškim zalivom, Vipavsko dolino, Soško oz. Goriško ravnino ter ponorom Reke, ki je z značilnimi pojavi v propustnem apnencu postala izvor poimenovanja vseh pojavov na svetu, nastalih zaradi raztapljanja kamnine in odtekanja površinske vode v globino. Kot izvorno območje proučevanja in opisovanja teh pojavov imenujemo to območje tudi Matični Kras.

Opredelitev obsega udeležencev in način sodelovanja z njimi

V okviru naloge bodo izvedeni naslednji načini stikov z udeleženci:

KONCEPT IZDELAVE NALOGE

Generalna zasnova postopka izdelave temelji na naslednjih ključnih stebrih:


Seznanitev s problemom skozi osnovne invetarizacijske metode vključuje terenske oglede, pregled dostopnih podatkov, obstoječe dokumentacije, strokovnih podlag

Vključevanje javnosti temelji na širokem in dejanskem vključevanju javnosti, kot so lokalne skupnosti, akterji kulturne krajine in nosilci razvoja. Metode temeljijo na izvedbi javnih posvetov v zgodnjih fazah izvedbe naloge, povratnih zankah obveščanja ter dopolnjevanja zasnove in transparentnosti postopka. Poleg klasičnih orodij se naloga opira tudi na spletna orodja.

Planerski postopek analiz in zasnove pomeni preverjanje in izvedbo prostorskih rešitev skozi principe ranljivosti prostora. Prostorski podatki in digitalna orodja omogočajo odkrivanje prostorskih konfliktov, izrabo potencialov in usmerjanje skozi modele primernosti/ranljivosti/ustreznosti v prostorsko utemeljene rešitve.

Trajnostni vidik je pomembna prvina postopka in se kljub vključevanju tega vidika v planerski sklop pojavlja tudi pri ostalih sklopih in je deloma tudi povod za izdelavo naloge. Klimatske spremembe in odgovor na njih je ob drugih vidikih sprememb (socialne, ekonomske ter tehnološke spremembe v prostoru) zahtevajo trajnostno odgovore, ki bodo z robustnostjo, izvedljivostjo in vključevanjem lokalnih udeležencev omogočil odpornost na strese in vsebovali varovalko negotovosti.

Finančni in upravljalski vidik je vendarle vmesno lepilo, ki skozi dialog, prevere in vzajemno vplivanje omogoča izvedljivost zasnove. Izostanek izvedljivosti skozi demokratične, legislativne, upravljalske, finančne in trajnostne filtre pomeni še ob tako dobri inventarizaciji/analizi, delu z javnostmi in/ali strokovni zasnovi ne more dati zadovoljivega rezultata. V tem kontekstu je pomemben tudi pristop naročnika